אנחנו מאמינים

י"ג עיקרי אמונה

HaShem

הקב"ה

א

Que HaShem es uno; no hay otro. Él es el primero y es el último y nada se compara a Él.

אדוני אחד, הוא הראשון והאחרון והוא אין סופי

ב

Que el Sh’má es la piedra angular de nuestra fe y todos los 613 mitzvot (mandamientos) están incluidos en estas palabras.

תפילת השמע כוללת את כל תרי"ג המצוות

Israel

ישראל

ג

Que el Ahavat Israel (amor por Israel) es nuestro núcleo fundamental, en tanto estamos convencidos que el Ahavat HaZulat y la salvación de un nefesh (alma) en Israel representan la salvación de toda la casa de Israel.

אהבת ישראל והצלת נפשות יהודיות הם עיקר מטרתנו כפי שנאמר המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את העולם כולו

ד

En el regreso de los B'nei Anusim (judíos forzados a abandonar el judaísmo) a la tierra de Israel y a la auténtica fe mesiánica como parte integral de la salvación de todo Israel.

שבני האנוסים חייבים לחזור ליהדות המשיחית ולארץ ישראל כחלק מגאולת עמנו

ה

Que el papel de los judíos mesiánicos en el mundo es diseminar la luz y convertirse en Or L´Goy (luz para las naciones) al introducir a las personas en los pactos de Israel y la máxima luz que es el Mesías y nuestra justicia a través de su plenitud.

מטרת היהודי בעולם היא הפצת אור המשיח

El Mesías

המשיח

ו

Que Yeshúa de Nazaret es el Mesías judío prometido a quién se refirieron Moshé (Moisés) y los profetas de Israel.

ישוע מנצרת הוא משיח ישראל כפי שהובטח לנו ע"י משה רבנו ונביאי ישראל

ז

Que el Mashíaj representa una Yejidá (entidad) con Israel y cualquier intento de separar a Yeshúa del pueblo judío refleja una perspectiva antisemita.

משיח ישראל הוא יחידה מתוך עם ישראל. כל מי שמנסה להוציא את ישוע מחוץ לעם ישראל חלקו בתאולגיה אנטישמית

Los Pactos

הבריתות

ח

Que la Torá es la carta de amor de Di-s al pueblo judío y constituye un Ketuvá (contrato matrimonial) vinculante desde hoy hasta que el cielo y la tierra pasen.

התורה היא לא "חוק שחלף" אלה כתובת הנישואין שהקב"ה נתן לעמו ישראל לנצח

ט

Que los creyentes de las naciones están invitados a tomar parte en los pactos de Israel que reflejen, en su estilo de vida, el compromiso con HaShem, el Mashíaj y el mundo judío.

הגויים מוזמנים להיכנס לבריתות עם ישראל דרך גיור ושינוי פנימי בעבודת השם

י

Que, comenzando con Abraham, una Masoret (enseñanza) oral fue transmitida a nosotros a través de los sabios.

מסורת התורה שבעל פה הגיעה אלינו מחז"ל ואפילו מאבותינו

י"א

En el llamado y papel únicos de los creyentes judíos mesiánicos y en el llamado de las naciones para construir el reino de Di-s juntos.

בקריאה של היהודים המשיחיים והגויים לעמול ביחד לבנית מלכות השמיים

La Redención

הגאולה

י"ב

Que a fin de restaurar el Mashíaj a Sion, debemos rectificar su nombre sobre la base del regreso a un marco de referencia judío mesiánico.

תיקונו של משיח צדקנו תלויה בחזרתנו לאמונה המשיחית האמיתית

י"ג

Que podemos apresurar o retrasar el regreso de Mashíaj en función de nuestras acciones, mizvot y nuestro caminar con Di-s.

שזירוז או עיקוב הגאולה תלויה בנו